STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
2001 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2002 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Trung tâm TDTT Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2003 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2004 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Trung tâm TDTT Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
2005 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 13/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2006 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2007 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
2008 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
2009 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
2010 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành chậm
2011 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Trung tâm TDTT Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành chậm
2012 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành chậm
2013 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành chậm
2014 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2015 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2016 báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II lĩnh vực VH-XH Trung tâm TDTT Có thời hạn 06/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 02/04/2018 Hoàn thành chậm
2017 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Trung tâm TDTT Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
2018 Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 Trung tâm TDTT Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Tổng hợp 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2019 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Trung tâm TDTT Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2020 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Trung tâm TDTT Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Trung tâm TDTT Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Trung tâm PTCCN và KC Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Trung tâm PTCCN và KC Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2024 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Trung tâm PTCCN và KC Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2025 Kết luận của Đ/c Lê Đức Thịnh- PCT UBND huyện tại buổi làm việc với phòng KT-HT, Trung tâm PTCCN-KC huyện Trung tâm PTCCN và KC Có thời hạn 30/06/2020 Lê Anh Sơn Phan Lê Thùy Dung 06/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2026 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Trung tâm PTCCN và KC Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2027 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Trung tâm PTCCN và KC Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2028 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Trung tâm PTCCN và KC Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2029 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành chậm
2030 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
2031 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2032 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành chậm
2033 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2034 V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo " Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 " Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 22/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 13/11/2018 Hoàn thành chậm
2035 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2036 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2037 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2038 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2039 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2040 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2041 tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện CTHĐ 131 của BTV Tỉnh ủy Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2042 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
2043 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 20/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2044 giải quyết đề nghị của công ty TNHH MTV An Phú Minh Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2045 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2046 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
2047 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2048 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2049 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2050 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2051 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành chậm
2052 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2053 V/v chuẩn bị nội dung tổ chức đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018. Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 26/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2054 chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị trực báo Quý I/2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2055 báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII-TTPTCCN Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2056 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2057 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2058 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
2059 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2060 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2061 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2062 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Trung tâm Phát triển CCN Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2063 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2064 giao nhiệm vụ quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng, cây xanh đô thị và thu gom, vận chuyển rác thải Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 20/04/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2065 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2066 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2067 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2068 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành chậm
2069 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 29/1/2020) Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 29/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2070 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 26/1/2020) Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 26/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2071 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2072 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2073 tham mưu giải quyết kiến nghị cử tri Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 10/12/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 06/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2074 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2075 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2076 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành chậm
2077 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2078 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2079 Báo cáo số liệu phục vụ công tác chuyển đổi đơn vị SNCL thành công ty cổ phần Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 20/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 08/08/2019 Hoàn thành chậm
2080 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2081 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2082 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành chậm
2083 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2084 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 29/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2085 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2086 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2087 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2088 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2089 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2090 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2091 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2092 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2093 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2094 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2095 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành chậm
2096 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành chậm
2097 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
2098 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2099 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
2100 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
2101 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
2102 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
2103 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành chậm
2104 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2105 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Trung tâm MT Đô thị Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2106 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2107 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
2108 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2109 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2110 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2111 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2112 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2113 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2114 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2115 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2116 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2117 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2118 V/v hướng dẫn khai giảng năm học 2019 - 2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 10/09/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 20/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2119 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2120 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2121 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2122 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2123 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2124 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2125 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2126 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2127 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2128 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2129 xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 31/12/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2130 tham mưu xây dựng báo cáo tình hình thực hiện đề án đào tạo nghề LĐNT năm 2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 27/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 14/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2131 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2132 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2133 chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 07/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2134 HỎA TỐC xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2135 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2136 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2137 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2138 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2139 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2140 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2141 cung cấp số liệu báo cáo sơ kết Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 10/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 28/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2142 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 20/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2143 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2144 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2145 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2146 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2147 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2148 Tham mưu BTV Huyện ủy Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 20/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2149 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2150 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2151 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2152 báo cáo kết quả việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 14/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2153 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2154 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2155 báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II lĩnh vực VH-XH Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 06/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2156 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
2157 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2158 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2159 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2160 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2161 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2162 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 13/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2163 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2164 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2165 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2166 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2167 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2168 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2169 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2170 Hoàn thành KH thực hiện NQTW 6 (khóa VIII) về chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 20/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2171 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2172 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2173 tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 25/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 21/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2174 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2175 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2176 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2177 báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II lĩnh vực VH-XH Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 06/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 02/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2178 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Trung tâm DS-KHHGD Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
2179 Kết luận của Đ/c Phạm Đình Lợi-Q.Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai DAĐT tại khu vực hồ Tả Vệ, thị trấn Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 20/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 13/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2180 Kết luận của Đ/c Phạm Đình Lợi- Q.Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn thị trấn Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 20/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 13/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2181 rà soát tình hình thiếu đói trong kỳ giáp hạt năm 2020 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 20/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2182 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2183 Lập báo cáo quyết toán thu chi ngân sách, các quỹ công chuyên dùng năm 2019, báo cáo quyết toán vốn XDCB hoàn thành Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 20/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành chậm
2184 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 29/1/2020) Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 29/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2185 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 26/1/2020) Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 26/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2186 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2187 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành chậm
2188 báo cáo tự đánh giá chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 30/11/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
2189 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
2190 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2191 Chuyển đơn của công dân Trần Nghĩa Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 30/09/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2192 Kết luận của đồng chí Nguyễn Giáp, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về triển khai công tác GPMB khu vực đường Thanh Niên và Khe Chè Thượng, TT Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 02/10/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2193 Chuyển đơn của các công dân ở đường Phan Bội Châu, thị trấn Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 25/09/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 18/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2194 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2195 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2196 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2197 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2198 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2199 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành chậm
2200 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2201 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2202 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2203 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2204 HỎA TỐC báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (đề nghị cập nhật đầy đủ báo cáo theo yêu cầu trước khi bấm nút hoàn thành) Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 09/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2205 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2206 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2207 giaỉ quyết đơn kiến nghị của ông Hồ Ngọc Hiểu, Trưởng Tộc họ Hồ, thôn Mai Đàn Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 10/01/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Quang Hải 23/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2208 trợ giúp xã hội trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 25/12/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2209 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2210 chuyển đơn của công dân Võ Thị Khâu Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 16/12/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2211 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
2212 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2213 chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 20/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 23/11/2018 Hoàn thành chậm
2214 tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại chính quyền địa phương cấp xã năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2215 HỎA TỐC xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2216 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2217 tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2018 bằng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 30/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2218 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 17/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2219 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2220 phối hợp xây dựng báo cáo chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2221 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2222 hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và lập danh sách tăng giảm đối tượng tham gia BHYT Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 30/12/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành chậm
2223 chuyển đơn của công dân Hồ Ngọc Hiểu Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 02/11/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2224 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2225 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2226 sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội cấp xã Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 12/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 25/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2227 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2228 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2229 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2230 thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 14/08/2018 Hoàn thành chậm
2231 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2232 triển khai nhiệm vụ giảm nghèo 6 tháng cuối năm 2018, xây dựng KH giảm nghèo 2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 10/08/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2233 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2234 giải quyết đơn của công dân Nguyễn Bá Minh Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 04/08/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2235 báo cáo số liệu xây dựng Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 12/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2236 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 25/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2237 xây dựng phương án ứng phó với thiên tai năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 31/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2238 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2239 Chuyển đơn của công dân Trần Nghĩa Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2240 Lập danh sách đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 10/07/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2241 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2242 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2243 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2244 Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 04/07/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2245 hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về thanh niên năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 09/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2246 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2247 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2248 chuyển đơn của công dân- Trần Văn Hòa, Kiên Giang Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 18/05/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2249 báo cáo tiến độ lập quy hoạch đầu tư hạ tầng trên khu đất đấu giá Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 16/05/2018 Lê Văn Hiếu Nguyễn Quang Hải 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2250 báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của chợ trên địa bàn huyện Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 14/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2251 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2252 khảo sát nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 25/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2253 Báo cáo số liệu về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 11/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2254 Danh sách đề nghị tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến năm 2021 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 30/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2255 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2256 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2257 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2258 cung cấp quy trình xử lý hồ sơ TTHC phục vụ số hóa vào phần mềm một cửa điện tử Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 09/04/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2259 báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II lĩnh vực VH-XH Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 06/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2260 chuyển đơn của công dân- Nguyễn Thị Sen, thị trấn Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 10/04/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2261 xây dựng phương án sáp nhập các thôn, khóm Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2262 đề xuất chủ trương tái định cư Khu đô thị hồ Đập Thanh Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 05/04/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2263 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2264 hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2265 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2266 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2267 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2268 chuyển đơn của công dân- Nguyễn Đăng Lãnh, thị trấn Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 10/03/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2269 Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 20/02/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
2270 chuyển đơn của công dân Nguyễn Thị Tâm, xã Hải Thọ Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 05/02/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
2271 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2018 Thị trấn Hải Lăng Có thời hạn 30/01/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2272 triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong Thị trấn Hải Lăng Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2273 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Thị trấn Hải Lăng Không thời hạn Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2274 Chuyển đơn của công dân Phan Văn Thới Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 10/08/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 03/08/2020 Hoàn thành đúng hạn
2275 Chuyển đơn của công dân Hoàng Kim Long Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 05/08/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 29/07/2020 Hoàn thành đúng hạn
2276 Chuyển đơn của công dân Đặng Mạnh Thường Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 03/08/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 29/07/2020 Hoàn thành đúng hạn
2277 Giải quyết đơn của bà Phan Thị Oanh, thị trấn Diên Sanh Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 22/06/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 16/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2278 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2279 giải quyết đơn của bà Lê Thị Liên, bà Hồ Thị Vi, thị trấn Diên Sanh Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 08/06/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 28/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
2280 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
2281 Chuyển đơn của công dân Trần Văn Thép Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 30/04/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 23/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2282 thực hiện phối hợp GPMB đường Trần Phú, thị trấn Diên Sanh Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 20/04/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 09/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2283 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành chậm
2284 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Thị Trấn Diên Sanh Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2285 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành chậm
2286 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành chậm
2287 HỎA TỐC giải quyết đơn công dân Thanh tra huyện Có thời hạn 04/05/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 29/04/2020 Hoàn thành chậm
2288 tham mưu xử lý, giải quyết đơn của công dân Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 10/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2289 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2290 Kết luận của Đ/c Phạm Đình Lợi tại cuộc họp giải quyết đơn của các hộ dân thôn Phương Lang, xã Hải Ba liên quan đến việc đề nghị cấp GCN QSD đất Thanh tra huyện Có thời hạn 20/03/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/03/2020 Hoàn thành chậm
2291 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành chậm
2292 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Thanh tra huyện Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành chậm
2293 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2294 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Thanh tra huyện Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2295 giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Thành ở xã Hải Hòa Thanh tra huyện Có thời hạn 05/01/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 20/12/2019 Hoàn thành chậm
2296 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành chậm
2297 Về việc Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN quý IV và năm 2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 05/12/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 15/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
2298 chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Thanh tra huyện Có thời hạn 20/11/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/11/2019 Hoàn thành chậm
2299 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Thanh tra huyện Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2300 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Thanh tra huyện Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2301 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2302 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2303 V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 05/09/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 20/08/2019 Hoàn thành chậm
2304 Tham mưu báo cáo theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh tra huyện Có thời hạn 15/08/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2305 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2306 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Văn Hiền Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2307 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành chậm
2308 Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết KN-TC đông người, phức tạp, kéo dài Thanh tra huyện Có thời hạn 15/08/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 10/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2309 Thẩm tra, xác minh GCNQSD đất đã cấp cho ông Nguyễn Gia Tân, xã Hải Hòa Thanh tra huyện Có thời hạn 19/07/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 25/06/2019 Hoàn thành chậm
2310 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành chậm
2311 V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 10/07/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 20/05/2019 Hoàn thành chậm
2312 V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN-TC, PCTN quý II và 6 tháng đầu năm 2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 05/06/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 15/05/2019 Hoàn thành chậm
2313 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành chậm
2314 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành chậm
2315 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Thanh tra huyện Có thời hạn 29/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành chậm
2316 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
2317 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
2318 tham mưu xử lý đơn của công dân Văn Bân, Văn Soái, Văn ngọc Cương Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 13/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2319 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành chậm
2320 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
2321 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành chậm
2322 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành chậm
2323 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
2324 chuyển đơn của công dân Hoàng Thị Năm Thanh tra huyện Có thời hạn 05/12/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 27/11/2018 Hoàn thành chậm
2325 Về việc lấy ý kiến vào Dự thảo văn bản QPPL Thanh tra huyện Có thời hạn 30/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 26/11/2018 Hoàn thành chậm
2326 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Thanh tra huyện Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành chậm
2327 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Thanh tra huyện Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2328 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Thanh tra huyện Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2329 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành chậm
2330 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Thanh tra huyện Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành chậm
2331 tham mưu xử lý đơn của công dân Lê Thị Sa Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2332 thành lập Tổ tham mưu thực hiện phương án giải quyết đơn ông Lê Quang Hoàng,Lê Quang Lại Thanh tra huyện Có thời hạn 19/10/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2333 chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Huyện ủy và kỳ họp HĐND huyện Thanh tra huyện Có thời hạn 10/11/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 12/10/2018 Hoàn thành chậm
2334 tham mưu xử lý đơn ông Phan Đình Thường Thanh tra huyện Có thời hạn 17/10/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2335 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2336 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Thanh tra huyện Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
2337 giải quyết đơn của công dân- Đỗ Linh Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 21/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2338 giải quyết đơn của công dân Lê Thị Dung, Lê Thị Sô, Lê Sơn Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2339 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 13/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2340 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2341 tham mưu xử lý đơn của công dân Nguyễn Thị Đoan Hương Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2342 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
2343 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2344 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2345 v/v báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV Thanh tra huyện Có thời hạn 05/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 23/07/2018 Hoàn thành chậm
2346 tham mưu xử lý đơn của công dân- Dương Thị Bốn, xã Hải Chánh Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 18/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2347 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
2348 thẩm tra, xác minh việc cấp GCN QSD đất cho ông Phan Cử, xã Hải Chánh Thanh tra huyện Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2349 Về việc báo cáo thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra Thanh tra huyện Có thời hạn 10/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2350 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành chậm
2351 tham mưu xử lý đơn của công dân Lê Thị Hạnh, xã Hải Quy Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 13/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2352 V/v hoàn thành việc đánh giá công tác PCTN năm 2017 theo Kế hoạch số 1366/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh tra huyện Có thời hạn 14/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2353 đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 20/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2354 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Thanh tra huyện Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành chậm
2355 báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 Thanh tra huyện Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2356 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thanh tra huyện Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2357 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành chậm
2358 Thẩm tra, xác minh GCN QSD đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Liễm và ông Phan Khắc Viết, xã Hải Thượng Thanh tra huyện Có thời hạn 09/07/2018 Lê Văn Hiếu Nguyễn Quang Hải 11/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2359 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành chậm
2360 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND tỉnh Thanh tra huyện Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 23/04/2018 Hoàn thành chậm
2361 thẩm tra, xác minh giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ ông Trương Quy và bà Nguyễn Thị Vân, xã Hải Phú Thanh tra huyện Có thời hạn 05/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quang Hải 13/04/2018 Hoàn thành chậm
2362 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2363 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2364 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Thanh tra huyện Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành chậm
2365 giải quyết đơn của công dân- Phan Thị Tân, Mai Văn Thành, Phan Văn Cừ, xã Hải An Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2366 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành chậm
2367 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành chậm
2368 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Thanh tra huyện Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
2369 thẩm tra, xác minh giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ ông Võ Phúc Kiến (tên trên giấy CNQSD đất là Võ Văn Kiến), tại xã Hải Vĩnh Thanh tra huyện Có thời hạn 03/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 09/03/2018 Hoàn thành chậm
2370 Kiểm tra, xác minh giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Diên và Lưu Thị Linh, xã Hải Phú Thanh tra huyện Có thời hạn 15/03/2018 Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 26/02/2018 Hoàn thành chậm
2371 Kiểm tra, xác minh giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ bà Văn Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Phúc, xã Hải Phú Thanh tra huyện Có thời hạn 15/03/2018 Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 26/02/2018 Hoàn thành chậm
2372 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Thanh tra huyện Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2373 Đề nghị Thanh tra huyện kết luận về giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ bà Phan Thị Lượng Thanh tra huyện Có thời hạn 25/06/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 08/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2374 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Trần Văn Thơi Thanh tra huyện Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/05/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2375 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2376 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Y tế Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành chậm
2377 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Y tế Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành chậm
2378 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Y tế Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Hoàn thành chậm
2379 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Y tế Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2380 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng Y tế Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2381 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Y tế Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành chậm
2382 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 29/1/2020) Phòng Y tế Có thời hạn 29/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
2383 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 26/1/2020) Phòng Y tế Có thời hạn 26/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
2384 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Y tế Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2385 xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chị thị số 50-CT/TW Phòng Y tế Có thời hạn 15/01/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 10/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2386 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2387 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Y tế Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2388 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Y tế Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2389 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành chậm
2390 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2391 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2392 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2393 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2394 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2395 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành chậm
2396 Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 Phòng Y tế Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2397 Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Y tế Có thời hạn 25/11/2019 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2398 Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Y tế Có thời hạn 25/11/2019 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2399 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
2400 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
2401 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành chậm
2402 HỎA TỐC báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (đề nghị cập nhật đầy đủ báo cáo theo yêu cầu trước khi bấm nút hoàn thành) Phòng Y tế Có thời hạn 09/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/01/2019 Hoàn thành chậm
2403 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
2404 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành chậm
2405 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành chậm
2406 xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 31/12/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 17/12/2018 Hoàn thành chậm
2407 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành chậm
2408 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
2409 chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 07/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/12/2018 Hoàn thành chậm
2410 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành chậm
2411 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Phòng Y tế Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2412 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành chậm
2413 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Y tế Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành chậm
2414 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Y tế Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành chậm
2415 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành chậm
2416 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Phòng Y tế Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
2417 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 13/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2418 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2419 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2420 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
2421 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Y tế Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
2422 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
2423 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
2424 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
2425 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành chậm
2426 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành chậm
2427 Hoàn thành KH thực hiện NQTW 6 (khóa VIII) về chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới Phòng Y tế Có thời hạn 20/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành chậm
2428 Hoàn thành BC tổng kết 10 năm thực hiện CT 24-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới Phòng Y tế Có thời hạn 20/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành chậm
2429 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Y tế Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành chậm
2430 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành chậm
2431 tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Phòng Y tế Có thời hạn 25/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 21/05/2018 Hoàn thành chậm
2432 Sao y CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Phòng Y tế Có thời hạn 25/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/05/2018 Hoàn thành chậm
2433 tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ,CT của Trung ương,của Tỉnh ủy Phòng Y tế Có thời hạn 01/06/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/05/2018 Hoàn thành chậm
2434 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành chậm
2435 Dự thảo nội dung làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm Phòng Y tế Có thời hạn 18/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 16/04/2018 Hoàn thành chậm
2436 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2437 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2438 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Phòng Y tế Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành chậm
2439 báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II lĩnh vực VH-XH Phòng Y tế Có thời hạn 06/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 02/04/2018 Hoàn thành chậm
2440 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành chậm
2441 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành chậm
2442 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành chậm
2443 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
2444 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành chậm
2445 Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 20/02/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/02/2018 Hoàn thành chậm
2446 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Y tế Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2447 xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ, CT về các lĩnh vực khoa giáo năm 2020 Phòng Y tế Có thời hạn 01/09/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 07/01/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2448 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2449 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
2450 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành chậm
2451 Kết luận của Đ/c Lê Đức Thịnh-PCT UBND huyện tại cuộc họp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 30/04/2020 Bùi Khánh Thùy Nguyễn Vĩnh Quyền 27/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2452 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2453 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2454 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2455 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2456 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 29/1/2020) Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 29/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
2457 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 26/1/2020) Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 26/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
2458 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
2459 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành chậm
2460 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2461 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2462 Về việc báo cáo đánh giá hiện trạng di tích trên địa bàn tỉnh(VB không gửi bản giấy) Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 25/10/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 11/10/2019 Hoàn thành chậm
2463 Về việc báo cáo công tác gia đình năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020(VB không gửi bản giấy) Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 10/12/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 10/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2464 Kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019(VB không gửi bản giấy) Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 05/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 10/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2465 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành chậm
2466 Xây dựng tập san ảnh "Hải Lăng 45 năm sau Ngày giải phóng, 30 năm đổi mới, phát triển" Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 30/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2467 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2468 Về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em(Văn bản không gửi văn bản giấy) Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 05/09/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 20/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2469 Tham mưu báo cáo theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/08/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2470 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2471 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2472 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2473 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2474 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2475 tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 19/03/2019 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 14/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2476 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2477 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2478 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2479 Về việc báo cáo tình hình thực hiện CTHĐ 83 của BTV Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 05/03/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 26/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2480 hưởng ứng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 07/03/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 13/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2481 Phòng VH chuẩn bị nội dung làm việc ngày 13/2 theo Đề cương gửi kèm Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 13/02/2019 Lê Hữu Phước Lê Hữu Phước 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2482 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2483 HỎA TỐC báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (đề nghị cập nhật đầy đủ báo cáo theo yêu cầu trước khi bấm nút hoàn thành) Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 09/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2484 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2485 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2486 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2487 xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ,CT về các lĩnh vực khoa giáo năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/05/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2488 V/v tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2019 của tỉnh Quảng Trị Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 28/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 22/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2489 xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 31/12/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2490 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2491 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực hộ tịch Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 23/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2492 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2493 chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 07/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2494 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2495 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 19/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2496 HỎA TỐC xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2497 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2498 chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2018 bằng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2499 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2500 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 17/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2501 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2502 Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 19/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2503 Về việc báo cáo tổng kết công tác gia đình năm 2018, kế hoạch năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 10/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2504 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở TT_TT; Trưởng, Phó phòng VH_TT thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 09/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2505 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2506 V/v Báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018 và xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2507 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2508 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2509 V/v đăng ký tổ chức Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 30/11/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2510 V/v tham mưu triển khai Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, giai đoạn 2018-2020” Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 05/11/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2511 chuyển đơn của công dân Trần Thanh Tư Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 25/10/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2512 giải quyết đơn của ông Phan Đình Thường Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 31/10/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2513 Về việc đề xuất nội dung tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/10/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2514 V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 25/10/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2515 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2516 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2517 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 13/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2518 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2519 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2520 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2521 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2522 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2523 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2524 báo cáo kết quả rà soát đánh giá TTHC theo phương án đơn giản hóa Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/07/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2525 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2526 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2527 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2528 Tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình 2008-2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 25/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2529 đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 20/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2530 cung cấp số liệu báo cáo sơ kết 5 năm Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 12/06/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2531 Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 05/07/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2532 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2533 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2534 tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ,CT của Trung ương,của Tỉnh ủy Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 01/06/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2535 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2536 Kế hoạch tổ chức giải thưởng mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam huyện Hải Lăng lần thứ X năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2537 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2538 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2539 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2540 chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 30/09/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2541 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 20/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2542 giao nhiệm vụ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất các di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phạm Rừng Thông 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2543 báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II lĩnh vực VH-XH Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 06/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2544 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2545 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2546 Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 01/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2547 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành chậm
2548 V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Quảng Trị ICT Index 2017 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 20/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
2549 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
2550 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2551 20 làng văn hoá tiêu biểu và các đơn vị VH tiêu biểu của thị trấn Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 27/02/2018 Lê Hữu Phước Lê Hữu Phước 23/02/2018 Hoàn thành chậm
2552 Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 20/02/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/02/2018 Hoàn thành chậm
2553 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2554 tôn tạo Chùa Quan Khố thuộc di tích Đình làng Câu Nhi Phòng Văn hóa Thông tin Không thời hạn Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 10/01/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2555 xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ, CT về các lĩnh vực khoa giáo năm 2020 Phòng Văn hóa Thông tin Có thời hạn 01/10/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 07/01/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2556 V/v chỉ đạo thực hiện ngầm hoá, chỉnh trang cáp thông tin năm 2019 Phòng Văn hóa Thông tin Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2557 triển khai thực hiện đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam Phòng Văn hóa Thông tin Không thời hạn Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 30/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2558 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2559 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
2560 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2561 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2562 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành chậm
2563 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng Tư pháp Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành chậm
2564 Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL( văn bản không gửi bản giấy, nhờ văn thư các đơn vị lấy văn bản trên mạng) Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/02/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 12/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2565 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2566 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2567 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2568 Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 11/11/2019 Hoàn thành chậm
2569 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Tư pháp Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2570 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2571 Đề nghị gửi báo cáo thực hiện chỉ thị số 03/CT-TTg Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 22/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2572 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2573 V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 07/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2574 Đề nghị báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/10/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 04/10/2019 Hoàn thành chậm
2575 V/v báo cáo công tác theo dõi thi hành hành pháp luật năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/10/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 25/09/2019 Hoàn thành chậm
2576 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2577 Tổ chức triển khai thực hiện các Luật Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/12/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 20/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2578 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành chậm
2579 Tổ chức triển khai thực hiện phổ biến các Luật Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/12/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2580 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành chậm
2581 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành chậm
2582 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành chậm
2583 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành chậm
2584 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Tư pháp Có thời hạn 29/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2585 Kế hoạch Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/05/2019 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 19/03/2019 Hoàn thành chậm
2586 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2587 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2588 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2589 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2590 Đôn đốc báo cáo thống kê năm 2018 theo thông tư 04/2016/TT-BTP Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/02/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2591 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
2592 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2593 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2594 V/v Xây dựng, ban hành Quyết định QPPL năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 04/01/2019 Hoàn thành chậm
2595 Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 28/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2596 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành chậm
2597 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2598 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2599 HỎA TỐC xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2600 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Tư pháp Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2601 chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2018 bằng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2602 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Phòng Tư pháp Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2603 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Phòng Tư pháp Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2604 Báo cáo công tác tư pháp năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2605 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2606 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2607 Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2608 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2609 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/08/2018 Hoàn thành chậm
2610 báo cáo thi hành hiến pháp, các văn bản QPPL và nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Tư pháp Có thời hạn 17/10/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 09/10/2018 Hoàn thành chậm
2611 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2612 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Phòng Tư pháp Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
2613 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2614 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2615 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2616 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2617 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2618 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2619 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2620 báo cáo kết quả rà soát đánh giá TTHC theo phương án đơn giản hóa Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/07/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2621 Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2622 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2623 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2624 Tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai chỉ thị 03/CT-TTg Phòng Tư pháp Có thời hạn 14/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2625 cung cấp số liệu báo cáo sơ kết 5 năm Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Phòng Tư pháp Có thời hạn 06/06/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2626 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Tư pháp Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2627 báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 01/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2628 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2629 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2630 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2631 V/v báo cáo khó khăn vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung Thông tư 10/2015/TT-BTP Phòng Tư pháp Có thời hạn 23/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2632 V/v báo cáo về công tác bồi thường Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 23/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2633 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Phòng Tư pháp Có thời hạn 23/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2634 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2635 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2636 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2637 cung cấp quy trình xử lý hồ sơ TTHC phục vụ số hóa vào phần mềm một cửa điện tử Phòng Tư pháp Có thời hạn 09/04/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2638 báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II lĩnh vực VH-XH Phòng Tư pháp Có thời hạn 06/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2639 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2640 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2641 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành chậm
2642 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
2643 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành chậm
2644 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2645 Tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Phòng Tư pháp Không thời hạn Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 18/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2646 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/08/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 03/08/2020 Hoàn thành đúng hạn
2647 tham mưu giải quyết đơn của công dân Trần Ngọc Hoàng và Văn Thị Thúy Phượng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/08/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 29/07/2020 Hoàn thành đúng hạn
2648 Tham mưu giải quyết đơn của ông Nguyễn Gia Văn Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/07/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 03/07/2020 Hoàn thành đúng hạn
2649 Tham mưu giải quyết đơn của ông văn Tiến Dũng, xã Hải Khê Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 22/06/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 15/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2650 Tham mưu giải quyết đơn của công dân - Nguyễn Thị Chung Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/06/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2651 Tham mưu giải quyết đơn của công dân - Trần Kim Tấn Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 12/06/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2652 Tham mưu giải quyết đơn của công dân - Nguyễn Thể Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/06/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2653 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
2654 Tham mưu giải quyết đơn của Bà Phan Thị Oanh, thị trấn Diên Sanh Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/06/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 29/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
2655 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
2656 giải quyết đơn của công dân Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/04/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 17/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2657 tham mưu giải quyết đơn của công dân Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/04/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 13/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2658 Kết luận của Đ/c Nguyễn Giáp, PCT UBND huyện tại cuộc họp về thực hiện nội dung liên quan đến công tác quy hoạch và kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/04/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 09/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2659 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
2660 giải quyết đơn của ông Lê Xuân Nam Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/04/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2661 tham mưu giải quyết đơn của ông Văn Bá Lập, xã Hải Khê Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 01/04/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 19/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2662 Kết luận của Đ/c Nguyễn Giáp, PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong quản lý,sử dụng đất Quốc phòng, tại xã Hải Phú Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/03/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 19/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2663 Kết luận của Đ/c Phạm Đình Lợi tại cuộc họp giải quyết đơn của các hộ dân thôn Phương Lang, xã Hải Ba liên quan đến việc đề nghị cấp GCN QSD đất Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/04/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2664 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2665 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2666 giải quyết đơn của bà Trương Thị kiều Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/03/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 05/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2667 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2668 Kết luận của Đ/c Phạm Đình Lợi- Q.Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn thị trấn Hải Lăng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 13/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2669 v/v báo cáo tình hình quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn SH trên địa bàn tỉnh năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 28/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 12/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2670 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2671 tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Hồng Anh Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 19/02/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 05/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2672 tham mưu giải quyết đơn của công dân Nguyễn Văn Quế Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 19/02/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 05/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2673 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2674 tham mưu ý kiến về thời gian nộp tiền trúng đấu giá QSD đất Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/01/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 10/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2675 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2676 tham mưu giải quyết kiến nghị cử tri Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/12/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 06/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2677 tham mưu giải quyết đơn của công dân Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/12/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2678 v/v thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập BĐ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/11/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 11/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
2679 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 11/11/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 05/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
2680 V/v góp ý dự thảo Bộ đơn giá trong lĩnh vực TN_MT Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 08/11/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 31/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2681 cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ: cập nhật bộ chỉ thị môi trường tỉnh quảng trị 2016-2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/03/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 31/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2682 v/v đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/11/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 31/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2683 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
2684 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2685 tham mưu giải quyết đơn của công dân Hoàng Cư Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 31/10/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2686 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2687 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoàng dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/11/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2688 Kiểm tra nội dung đơn của công dân Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/09/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 18/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2689 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2690 tham mưu giải quyết đơn của công dân Hồ Thị Vận Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 04/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2691 Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 15/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2692 Tham mưu báo cáo theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2693 kết luận của Đ/c Phạm Đình Lợi tại cuộc họp giải quyết đơn của ông Cáp Xuân Trung, xã Hải Xuân Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/08/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2694 V/V thành lập hồ sơ môi trường (nhờ các đơn vị lấy vb trên mạng, không chuyển bản giấy) Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 09/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2695 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2696 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Văn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Lan Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2697 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 21/07/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/07/2019 Hoàn thành chậm
2698 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành chậm
2699 Giải quyết đơn của công dân Võ Vũ, Lê Thị Hạnh Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 08/07/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 04/07/2019 Hoàn thành chậm
2700 Tham mưu giải quyết đơn công dân Trần Kim Vinh Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 02/07/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/06/2019 Hoàn thành chậm
2701 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành chậm
2702 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Phơi, Nguyễn Thị Thởi Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/06/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 31/05/2019 Hoàn thành chậm
2703 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Quang Xiển Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/06/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 31/05/2019 Hoàn thành chậm
2704 Kiểm tra diện tích đất và cấp GCNQSD đất tại xã Hải Phú Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 31/05/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 27/05/2019 Hoàn thành chậm
2705 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Đức Quỳnh, Hoàng Thị Hoa Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/06/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 27/05/2019 Hoàn thành chậm
2706 Tham mưu giải quyết đơn công dân Nguyễn Bá Minh Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 07/06/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 27/05/2019 Hoàn thành chậm
2707 Chuyển đơn của công dân Nguyễn Thâm Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 05/06/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/05/2019 Hoàn thành chậm
2708 Giải quyết đơn của công dân Lê Thị Sen Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2709 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành chậm
2710 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Phan Cẩn Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 05/05/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2711 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Võ Đình Phả Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/05/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2712 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Thanh Sinh Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 05/05/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2713 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành chậm
2714 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 29/03/2019 Hoàn thành chậm
2715 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 29/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2716 chuyển đơn của công dân Văn Viết Lợi Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 02/04/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2717 tham mưu giải quyết giấy CNQSD đất đã thu hồi Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 29/03/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2718 giải quyết đơn công dân thôn 1 xã Hải Thọ Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/03/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2719 giải quyết đơn của công dân Lê Hồng Anh Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2720 giải quyết đơn của công dân Võ Quang Lộc Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2721 giải quyết đơn của công dân Lê Thị Hạnh Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/03/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh 15/03/2019 Hoàn thành chậm
2722 cung cấp số liệu phân loại rác thải và đào hố rác Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Lê Thị Quỳnh Hoa Phan Lê Thùy Dung 14/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2723 V/v thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/03/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Phan Lê Thùy Dung 14/03/2019 Hoàn thành chậm
2724 V/v thu thập thông tin phiếu điều tra Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/03/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Phan Lê Thùy Dung 14/03/2019 Hoàn thành chậm
2725 báo cáo tình hình quản lý, thu gom vận chuyển và sử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 14/03/2019 Hoàn thành chậm
2726 tham mưu giải quyết đơn của công dân Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 21/03/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 14/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2727 tham mưu giải quyết đơn của công dân Văn Thị Yến Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/03/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2728 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành chậm
2729 tham mưu giải quyết đơn của công dân Nguyễn Đặng Tuấn Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/03/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 05/03/2019 Hoàn thành chậm
2730 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2731 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
2732 v/v lập hồ sơ cấp giấy CNQSD đất của các cơ sở tôn giáo Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/03/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Quang Hải 04/03/2019 Hoàn thành chậm
2733 v/v góp ý dự thảo CTHĐ của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 08/03/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Quang Hải 28/02/2019 Hoàn thành chậm
2734 rà soát lại nội dung văn bản quy phạm pháp luật Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 01/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 14/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2735 v/v báo cáo một số nội dung t/c thi hành Luật đất đai năm 2013 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 14/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2736 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2737 trả lời tờ trình số 101/TTr-UBND của UBND xã Hải An vv xin tách thửa, xây dựng nhà ở hộ ông Phan Thanh Hùng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 31/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2738 v/v tổ chức rà soát đất các t/c đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 30/01/2019 Hoàn thành chậm
2739 v/v triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2740 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
2741 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành chậm
2742 v/v thực hiện thống kê đất đai năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 16/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2743 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành chậm
2744 v/v góp ý dự thảo báo cáo đề án TN nước Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 27/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 20/12/2018 Hoàn thành chậm
2745 chuyển đơn của công dân Mai Miên Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 22/12/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 17/12/2018 Hoàn thành chậm
2746 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành chậm
2747 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
2748 chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 07/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/12/2018 Hoàn thành chậm
2749 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
2750 chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 16/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2751 V/v Giải quyết đề nghị cấp giấy CNQSD đất Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 14/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2752 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành chậm
2753 v/v đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2754 v/v tham gia ý kiến Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2755 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2756 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2757 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành chậm
2758 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành chậm
2759 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành chậm
2760 tham mưu nội dung làm việc đoàn giám sát về quản lý vệ sinh môi trường của Ban KT-XH HĐND huyện Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 29/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 24/10/2018 Hoàn thành chậm
2761 chuẩn bị nội dung báo cáo tại buổi làm việc với đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 22/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 18/10/2018 Hoàn thành chậm
2762 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2763 v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 12/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2764 v/v góp ý dự thảo Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2765 tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện CTHĐ 131 của BTV Tỉnh ủy Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 03/10/2018 Hoàn thành chậm
2766 giải quyết đơn của công dân- Văn Tiến Dũng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 28/09/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 21/09/2018 Hoàn thành chậm
2767 tham gia ý kiến dự thảo văn bản-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 21/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 19/09/2018 Hoàn thành chậm
2768 giải quyết đơn của công dân Lê Quang Thản Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 24/09/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 14/09/2018 Hoàn thành chậm
2769 giải quyết đơn của công dân Nguyễn Khánh Ngạc Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/09/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 14/09/2018 Hoàn thành chậm
2770 giải quyết đơn của công dân Phan Cử Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/09/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 14/09/2018 Hoàn thành chậm
2771 giải quyết kiến nghị của bà Văn Thị Mười tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/09/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2772 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 13/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2773 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2774 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2775 tham mưu kế hoạch phân loại, xử lý rác thải Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 19/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 06/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2776 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
2777 thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 14/08/2018 Hoàn thành chậm
2778 V/v tham gia ý kiến Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 17/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2779 tình hình quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới để bảo đảm phù hợp với quy hoạch SDĐ cấp huyện theo quy định mới của Luật Đất đai năm 2013 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
2780 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2781 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2782 Cung cấp số liệu liên quan đến dự án ĐTXD Khu bến cảng Mỹ Thủy Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 05/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2783 v/v tham gia ý kiến Dự thảo "quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Quảng Trị" Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2784 giải quyết đơn của công dân Lê Lâm Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 05/08/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/07/2018 Hoàn thành chậm
2785 giải quyết đơn của công dân Nguyễn Bá Minh Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 07/08/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2786 tham mưu giải quyết đơn của công dân Văn Vĩnh Ngọc Thu Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 27/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2787 tham mưu giải quyết đơn của công dân- Hồ Ngọc Hiểu Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 18/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2788 tham mưu giải quyết đơn của công dân- Lê Văn Mẫu Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 22/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 18/07/2018 Hoàn thành chậm
2789 báo cáo giải trình ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7-HĐND huyện (gửi lại) Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 17/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2790 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2791 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
2792 tham mưu giải quyết đơn công dân Trương Phụng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/06/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2793 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2794 Chuyển đơn của công dân- Nguyễn Thị Kim Chi Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/06/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2795 Chuyển đơn của công dân- Lê Thị Diệu Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/06/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2796 Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được. Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 14/06/2018 Hoàn thành chậm
2797 Kế hoạch v/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 14/06/2018 Hoàn thành chậm
2798 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2799 chuyển đơn của công dân Nguyễn Đặng Tuấn, thị trấn Hải Lăng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/06/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2800 hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp-Khu đô thị tại Quảng Trị Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 05/06/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 01/06/2018 Hoàn thành chậm
2801 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2802 báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 01/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/05/2018 Hoàn thành chậm
2803 Tham mưu tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 14/07/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2804 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2805 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2806 giải quyết đơn của công dân Nguyễn Thị Sen Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2807 giải quyết đơn của công dân Nguyễn Văn Thất, xã Hải Chánh Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2808 giải quyết đơn của công dân Nguyễn Khánh Ngạc, xã Hải Tân Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2809 giải quyết đơn của công dân Lê Quý, xã Hải Thượng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/05/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/05/2018 Hoàn thành chậm
2810 tham mưu xây dựng báo cáo- TNMT Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2811 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-UBND của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/05/2018 Hoàn thành chậm
2812 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2813 v/v xây dựng KH và dự toán ngân sách NSMT năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/05/2018 Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2814 v/v cung cấp thông tin xây dựng Đề án BVMT trong xây dựng NT mới Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 20/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/04/2018 Hoàn thành chậm
2815 V/v trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2816 giải quyết đơn của công dân Nguyễn Thị Đoan Hương Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2817 báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII-phòng TN-MT Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2818 giải quyết đơn của công dân Nguyễn Thị Trung, xã Hải Chánh Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 11/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2819 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2820 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2821 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành chậm
2822 cung cấp quy trình xử lý hồ sơ TTHC phục vụ số hóa vào phần mềm một cửa điện tử Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 09/04/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2823 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2824 v/v rà soát, đề xuất xử lý các DA', công trình chậm đưa đất vào sử dụng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 25/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2825 xây dựng báo cáo phục vụ giám sát của HĐND huyện Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 05/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 30/03/2018 Hoàn thành chậm
2826 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành chậm
2827 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành chậm
2828 v/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện thu hồi đất, BT, HT và tái định cư theo Luật đất đai năm 2013 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 10/04/2018 Lê Văn Hiếu Lê Văn Hiếu 26/03/2018 Hoàn thành chậm
2829 trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa V Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 06/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 25/03/2018 Hoàn thành chậm
2830 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2831 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2832 thực hiện kết luận tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2833 giải quyết đơn của công dân- Văn Ngọc Huệ, thị trấn Hải Lăng Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/03/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2834 v/v báo cáo tình hình quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn SH trên địa bàn tỉnh năm 2017 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 23/02/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 08/02/2018 Hoàn thành chậm
2835 chuyển đơn của ông Hoàng Nậy, xã Hải Thọ Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 13/02/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
2836 xử lý kiến nghị, đề xuất nêu tại báo cáo BCĐ xây dựng cơ sở huyện Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 31/01/2018 Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 22/01/2018 Hoàn thành chậm
2837 Đề xuất nội dụng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 08/02/2018 Lê Văn Hiếu Lê Văn Hiếu 23/01/2018 Hoàn thành chậm
2838 Chuyển đơn của công dân- Lê Chiến, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 30/01/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/01/2018 Hoàn thành chậm
2839 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Tài nguyên Môi trường Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2840 tham mưu giải quyết đơn của công dân Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 09/04/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2841 giải quyết đơn của công dân Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/02/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2842 Giải quyết kiến nghị của công dân Trần Ái Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 05/02/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2843 tham mưu giải quyết đơn của công dân Võ Quang Lộc Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 20/01/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2844 tham mưu giải quyết đơn của công dân Văn Tường Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh 24/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2845 Hoàn thành cấp giấy CNQSD đất lần đầu và đổi giấy CNQSD đất theo Dự án đa dạng hóa năm 2006 Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 12/06/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2846 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Đức Quỳnh Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2847 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Hoàng Thị Hoa Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2848 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 15/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2849 chuyển đơn của công dân Nguyễn Thị Lan Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 04/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2850 chuyển đơn của công dân Lê Quang Thản Phòng Tài nguyên Môi trường Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2851 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 21/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 10/02/2020 Hoàn thành chậm
2852 V/v giá tính thuế tài nguyên Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 22/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 10/02/2020 Hoàn thành chậm
2853 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành chậm
2854 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 29/1/2020) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 29/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
2855 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 26/1/2020) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 26/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
2856 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/02/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 15/01/2020 Hoàn thành chậm
2857 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
2858 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành chậm
2859 chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/11/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/11/2019 Hoàn thành chậm
2860 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 18/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 06/11/2019 Hoàn thành chậm
2861 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
2862 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
2863 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành chậm
2864 Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/12/2019 Lê Anh Sơn Nguyễn Vĩnh Quyền 25/09/2019 Hoàn thành chậm
2865 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/09/2019 Bùi Khánh Thùy Nguyễn Vĩnh Quyền 25/01/2019 Hoàn thành chậm
2866 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành chậm
2867 Tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 27/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 22/08/2019 Hoàn thành chậm
2868 Tham mưu báo cáo theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2869 V/v tham gia ý kiến bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản không gửi bản giấy) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 23/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 09/08/2019 Hoàn thành chậm
2870 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành chậm
2871 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành chậm
2872 V/v tiếp tục rà soát danh mục dự án đề nghị thực hiện theo hình thức PPP trong năm 2019. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/07/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 27/06/2019 Hoàn thành chậm
2873 V/v báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/07/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 27/06/2019 Hoàn thành chậm
2874 Tham mưu giải quyết đơn công dân Trần Kim Vinh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 02/07/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2875 V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/07/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 14/06/2019 Hoàn thành chậm
2876 V/v báo cáo tình hình thực hiện NĐ số 149/2016/NĐ-CP (Văn bản không gửi bản giấy, nhờ các đơn vị lấy qua đường truyền mạng)) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/06/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 12/06/2019 Hoàn thành chậm
2877 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành chậm
2878 V/v tham gia ý kiến dự thảo phân cấp quản lý tiền lương Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/06/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 09/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2879 V/v báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg và xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 09/05/2019 Hoàn thành chậm
2880 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành chậm
2881 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành chậm
2882 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành chậm
2883 V/v tham gia ý kiến quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành chậm
2884 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 29/03/2019 Hoàn thành chậm
2885 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 29/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành chậm
2886 V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo QĐ số 50/2017/QĐ-TTg Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/03/2019 Hoàn thành chậm
2887 V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 14/03/2019 Hoàn thành chậm
2888 V/v báo cáo, đánh giá việc đăng ký, cấp giấy phép hoạt động HTX, THT. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Văn Ngọc Quốc Khánh 13/03/2019 Hoàn thành chậm
2889 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành chậm
2890 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
2891 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
2892 V/v báo cáo tình hình thực hiện kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 và dự toán năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 22/02/2019 Hoàn thành chậm
2893 V/v báo cáo kết quả thực hiện kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật năm 2018 trở về trước và nhu cầu năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 04/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 22/02/2019 Hoàn thành chậm
2894 V/v báo cáo kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2018 và nhu cầu năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 04/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 18/02/2019 Hoàn thành chậm
2895 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chính sách Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; hỗ trợ trẻ ăn trưa từ năm 2018 trở về trước và nhu cầu năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 04/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 15/02/2019 Hoàn thành chậm
2896 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành chậm
2897 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ số 136/2013/NĐ-CP, hỗ trợ học sinh và trường phổ thông theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 01/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 02/02/2019 Hoàn thành chậm
2898 V/v Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018 (Nhờ Văn thư in văn bản đính kèm) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 14/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 01/02/2019 Hoàn thành chậm
2899 HỎA TỐC báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (đề nghị cập nhật đầy đủ báo cáo theo yêu cầu trước khi bấm nút hoàn thành) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 09/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/01/2019 Hoàn thành chậm
2900 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 29/01/2019 Hoàn thành chậm
2901 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
2902 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành chậm
2903 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 09/01/2019 Hoàn thành chậm
2904 báo cáo tình hình tài chính nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ của HTX ngừng hoạt động Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 07/01/2019 Hoàn thành chậm
2905 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành chậm
2906 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo CTHĐ của UBND tỉnh thực hiện NQ số 01/NQ-CP, kết luận của Tỉnh ủy và NQ của HĐND tỉnh về tỉnh về phát triển KT-XH năm 2019. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 05/01/2019 Hoàn thành chậm
2907 V/v góp ý dự thảo quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (lần 2) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 19/12/2018 Hoàn thành chậm
2908 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành chậm
2909 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
2910 chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 07/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/12/2018 Hoàn thành chậm
2911 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
2912 V/v thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 29/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 04/12/2018 Hoàn thành chậm
2913 tham mưu xử lý kết quả kiểm tra thực hiện nghị định 116/2010/NĐ-CP Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/12/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 27/11/2018 Hoàn thành chậm
2914 chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2018 bằng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành chậm
2915 V.v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 22/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 16/11/2018 Hoàn thành chậm
2916 bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất trụ sở cũ Thanh tra huyện Hải Lăng Phòng Tài Chính - Kế hoạch Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2917 V/v báo cáo kết quả thực hiện NQ số 51/NQ-CP của Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 22/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 14/11/2018 Hoàn thành chậm
2918 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành chậm
2919 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2920 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
2921 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành chậm
2922 V/v hướng dẫn đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 01/11/2018 Hoàn thành chậm
2923 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành chậm
2924 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành chậm
2925 tham mưu đề xuất nội dung xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh quảng trị năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 24/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 18/10/2018 Hoàn thành chậm
2926 chuẩn bị nội dung báo cáo tại buổi làm việc với đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 22/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 18/10/2018 Hoàn thành chậm
2927 V/v tham gia ý kiến hướng dẫn thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/10/2018 Hoàn thành chậm
2928 báo cáo công tác kiểm tra quản lý tài chính Hợp tác xã Phòng Tài Chính - Kế hoạch Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2929 chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Huyện ủy và kỳ họp HĐND huyện (BC thu chi ngân sách; BC thực hành TK-CLP; BC phân bổ vốn XDCB) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quốc Hảo 12/10/2018 Hoàn thành chậm
2930 chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Huyện ủy và kỳ họp HĐND huyện (BC KTXH năm 2018, KH năm 2019) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 01/11/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 12/10/2018 Hoàn thành chậm
2931 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành chậm
2932 V/v xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/09/2018 Hoàn thành chậm
2933 tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện CTHĐ 131 của BTV Tỉnh ủy Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 03/10/2018 Hoàn thành chậm
2934 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 23/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/09/2018 Hoàn thành chậm
2935 tham gia ý kiến dự thảo văn bản-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 21/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 19/09/2018 Hoàn thành chậm
2936 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 13/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2937 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2938 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
2939 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 17/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
2940 V/v báo cáo tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng đầu năm 2018, dự kiến cả năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2018 Hoàn thành chậm
2941 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
2942 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
2943 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
2944 V/v đề nghị báo cáo 3 năm (2016-2018) tình hình thực hiện các Chương trình MTQG. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 13/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/07/2018 Hoàn thành chậm
2945 V/v xây dựng dự toán thu khác ngân sách, thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 04/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
2946 V/v hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 04/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
2947 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành chậm
2948 V/v báo cáo công tác phi Chính phủ nước ngoài (NGO) 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/06/2018 Hoàn thành chậm
2949 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2950 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019-2021 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành chậm
2951 V/v báo cáo tình hình giải ngân vốn kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành chậm
2952 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành chậm
2953 V/v báo cáo danh mục các Chương trình, đề án Phát triển KT-XH do các Sở, Ngành, địa phương chủ trì đang và sẽ triển khai xây dựng từ nay đến năm 2020. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 09/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành chậm
2954 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phối hợp GSĐTCĐ trên địa bàn tỉnh. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Hoàn thành chậm
2955 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 08/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Hoàn thành chậm
2956 báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 01/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/05/2018 Hoàn thành chậm
2957 đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 29/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành chậm
2958 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành chậm
2959 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện quy định chế độ tự chủ năm 2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 14/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 22/05/2018 Hoàn thành chậm
2960 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-UBND của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/05/2018 Hoàn thành chậm
2961 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành chậm
2962 V/v Đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/04/2018 Hoàn thành chậm
2963 chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị trực báo Quý I/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/04/2018 Hoàn thành chậm
2964 xây dựng báo cáo phục vụ giám sát của HĐND huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 12/04/2018 Hoàn thành chậm
2965 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2966 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2967 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành chậm
2968 V/v kinh phí trang bị phần mềm quản lý tiền lương Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 13/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/04/2018 Hoàn thành chậm
2969 cung cấp quy trình xử lý hồ sơ TTHC phục vụ số hóa vào phần mềm một cửa điện tử Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 09/04/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2970 V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 06/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/03/2018 Hoàn thành chậm
2971 V/v tham gia ý kiến hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 14/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2972 tham mưu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2017 và kế hoạch năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/03/2018 Hoàn thành chậm
2973 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành chậm
2974 hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg Phòng Tài Chính - Kế hoạch Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2975 Tham mưu V/v tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ giải pháp tăng thu NSNN Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 04/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành chậm
2976 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành chậm
2977 trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa V Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 06/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 25/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2978 tăng cường công tác quản lý giá cả sau Tết Nguyên đán Phòng Tài Chính - Kế hoạch Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2979 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành chậm
2980 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
2981 triển khai thực hiện dự án giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phòng Tài Chính - Kế hoạch Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2982 V/v triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2983 V/v báo cáo kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2017 và nhu cầu năm 2018 các huyện, TX, TP Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 09/03/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 02/03/2018 Hoàn thành chậm
2984 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành chậm
2985 tham mưu giải quyết đơn kiến nghị của các hộ tiểu thương chợ Phương Lang, xã Hải Ba Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 09/03/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 01/03/2018 Hoàn thành chậm
2986 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách năm 2017, nhu cầu năm 2018 huyện Hải Lăng Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 09/03/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/02/2018 Hoàn thành chậm
2987 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách năm 2017, nhu cầu năm 2018 huyện Hải Lăng Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 12/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 23/02/2018 Hoàn thành chậm
2988 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016, 2017 và nhu cầu kinh phí năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 23/02/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 08/02/2018 Hoàn thành chậm
2989 V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 12/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 05/02/2018 Hoàn thành chậm
2990 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy dịnh TTHC thuộc lĩnh vực kho bạc Nhà nước Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 08/02/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 02/02/2018 Hoàn thành chậm
2991 V/v tham gia Quy định duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng thuộc CTMT Quốc gia giảm nghèo bền vững. Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 08/02/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 02/02/2018 Hoàn thành chậm
2992 Nghiên cứu, áp dụng công cụ rà soát, đánh giá chính sách,quy định theo tiêu chuẩn và thông lệ OECD Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 02/02/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Ngọc Linh 24/01/2018 Hoàn thành chậm
2993 Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2017 và dự toán năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 08/02/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 23/01/2018 Hoàn thành chậm
2994 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2995 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2996 tham mưu báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 04/06/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 28/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2997 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
2998 Kết luận của Đ/c Nguyễn Giáp, PCT UBND huyện tại cuộc họp về thực hiện nội dung liên quan đến công tác quy hoạch và kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Không thời hạn Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 09/04/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2999 giao nhiệm vụ quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng, cây xanh đô thị và thu gom, vận chuyển rác thải Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/04/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 07/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3000 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3001 Kết luận của Đ/c Lê Đức Thịnh- PCT UBND huyện tại buổi làm việc với phòng KT-HT, Trung tâm PTCCN-KC huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/09/2020 Lê Anh Sơn Nguyễn Vĩnh Quyền 06/04/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3002 Kết luận của Đ/c Lê Đức Thịnh-PCT UBND huyện tại cuộc họp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/04/2020 Bùi Khánh Thùy Nguyễn Vĩnh Quyền 27/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3003 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3004 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3005 V/v Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 164/2016/NĐ-CP Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/03/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 06/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3006 V/v báo cáo cáo quyết toán kinh phí thực hiện CTMT QG và kinh phí bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 05/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3007 tham mưu báo cáo rà soát hiện trạng nhà, đất của trụ sở Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/05/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 05/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3008 tham gia báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 20216-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 01/03/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 20/02/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3009 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách giá viên mầm non Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 13/03/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 17/02/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3010 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 13/03/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 17/02/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3011 Kết luận của Đ/c Lê Đức Thịnh-PCT UBND huyện tại cuộc họp cho ý kiến về dự án Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện và kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2021-2025 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3012 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/02/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 15/01/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3013 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 15/01/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3014 tham mưu giải quyết đơn của công dân Hồ Cử Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/11/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
3015 Đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn huyện Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/09/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 08/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
3016 V/v kinh phí thực hiện chính sách trẻ ăn trưa năm 2018 và nhu cầu năm 2019 huyện Hải Lăng Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 28/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
3017 V/v đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
3019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
3020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
3021 tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X Phòng Nội vụ Có thời hạn 01/04/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 25/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3022 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3024 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng Nội vụ Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3025 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành chậm
3026 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 29/1/2020) Phòng Nội vụ Có thời hạn 29/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
3027 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 26/1/2020) Phòng Nội vụ Có thời hạn 26/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3028 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3029 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3030 tham mưu giải quyết các kiến nghị,đề xuất tại Báo cáo của BCĐ XDCS huyện Phòng Nội vụ Có thời hạn 05/12/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 28/11/2019 Hoàn thành chậm
3031 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Nội vụ Có thời hạn 11/11/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 05/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
3032 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Nội vụ Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3033 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3034 chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh Phòng Nội vụ Có thời hạn 01/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 25/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3035 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3036 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
3037 V/v xây dựng quy chế điều động thuyên chuyển CBQL, GV, NV Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/09/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 20/08/2019 Hoàn thành chậm
3038 Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V Phòng Nội vụ Có thời hạn 25/08/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 15/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3039 Tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri Phòng Nội vụ Có thời hạn 20/08/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3040 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3041 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố Phòng Nội vụ Có thời hạn 01/08/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 11/07/2019 Hoàn thành chậm
3042 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
3043 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
3044 Chuyển đơn của Giáo họ Đông Dương Phòng Nội vụ Có thời hạn 01/06/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3045 V/v báo cáo kiểm tra chấp hành pháp luật về hội, quỹ năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 20/06/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 22/05/2019 Hoàn thành chậm
3046 V/v tham gia dự thảo tờ trình phương án xác định đường ĐGHC Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/05/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 09/05/2019 Hoàn thành chậm
3047 V/v tham gia ý kiến về quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Nội vụ Có thời hạn 07/06/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 09/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3048 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành chậm
3049 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành chậm
3050 V/v rà soát phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố Phòng Nội vụ Có thời hạn 10/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3051 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA 513 Phòng Nội vụ Có thời hạn 20/04/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3052 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Nội vụ Có thời hạn 29/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3053 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 10/11/2019 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 14/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3054 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3055 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về tình hình tổ chức, hoạt động và công tác sáp nhập các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Nội vụ Có thời hạn 09/03/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 04/03/2019 Hoàn thành chậm
3056 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
3057 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3058 kế hoạch thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 25/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 25/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3059 V/v xây dựng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ Có thời hạn 31/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 25/02/2019 Hoàn thành chậm
3060 V/v thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sư nghiệp Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 25/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3061 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3062 V/v báo cáo về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 02/02/2019 Hoàn thành chậm
3063 V/v Cung cấp số liệu, tài liệu kiểm chứng xác định chỉ số CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 12/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3064 HỎA TỐC báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (đề nghị cập nhật đầy đủ báo cáo theo yêu cầu trước khi bấm nút hoàn thành) Phòng Nội vụ Có thời hạn 09/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/01/2019 Hoàn thành chậm
3065 phối hợp sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102/TW của Bộ chính trị, khóa XI về hội quần chúng Phòng Nội vụ Có thời hạn 28/02/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3066 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3067 V/v sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp QLNN Phòng Nội vụ Có thời hạn 13/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3068 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3069 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3070 xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 31/12/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3071 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành chậm
3072 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
3073 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3074 V/v Thực hiện dự án 513 Phòng Nội vụ Có thời hạn 10/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3075 V/v đề nghị tham gia dự thảo kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3076 tham mưu xử lý kết quả kiểm tra thực hiện nghị định 116/2010/NĐ-CP Phòng Nội vụ Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3077 V/v Đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3078 V/v hoàn thiện hồ sơ, đề án sắp, sáp nhập thôn, khu phố Phòng Nội vụ Có thời hạn 23/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3079 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Nội vụ Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành chậm
3080 tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2018 bằng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3081 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Phòng Nội vụ Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3082 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Phòng Nội vụ Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3083 V/v Lấy ý kiến về Dự thảo Đề án Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phòng Nội vụ Có thời hạn 10/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 06/11/2018 Hoàn thành chậm
3084 tham gia ý kiến bổ nhiệm trụ trì NPĐ Mai Đàn, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng Phòng Nội vụ Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 06/11/2018 Hoàn thành chậm
3085 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3086 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Nội vụ Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3087 khảo sát, thống kê thực trạng các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động tín ngưỡng Phòng Nội vụ Có thời hạn 05/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/10/2018 Hoàn thành chậm
3088 V/v tham mưu, xây dựng kế dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 31/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3089 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Nội vụ Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3090 chuyển đơn của công dân Trần Quang Hậy, HTX Long Hưng Phòng Nội vụ Có thời hạn 25/10/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3091 Báo cáo khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN Phòng Nội vụ Có thời hạn 20/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3092 V/v báo cáo sắp xếp, bố trí, điều động và tuyển dụng viên chức trường học Phòng Nội vụ Có thời hạn 20/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 16/10/2018 Hoàn thành chậm
3093 giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Sửu Phòng Nội vụ Có thời hạn 31/10/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3094 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3095 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Phòng Nội vụ Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3096 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 13/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3097 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3098 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3099 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3100 báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ 7 khóa VII của HĐND tỉnh- Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ Có thời hạn 10/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 27/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3101 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3102 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3103 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
3104 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Phòng Nội vụ Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3105 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành chậm
3106 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3107 V/v lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND Phòng Nội vụ Có thời hạn 18/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3108 Xây dựng Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018" Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành chậm
3109 Xây dựng KH sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khóm, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo NQ 18 và NQ19 BCH TW Đảng Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành chậm
3110 Báo cáo về việc tổ chức An cư kiết hạ 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 27/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành chậm
3111 V/v đề nghị góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ dung Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố Phòng Nội vụ Có thời hạn 09/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3112 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Nội vụ Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành chậm
3113 triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong Phòng Nội vụ Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3114 hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về thanh niên năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 09/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3115 báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 01/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3116 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Nội vụ Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành chậm
3117 Tham mưu đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện, cấp xã Phòng Nội vụ Có thời hạn 04/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 22/05/2018 Hoàn thành chậm
3118 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3119 tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về các lĩnh vực khoa giáo năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 24/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 21/05/2018 Hoàn thành chậm
3120 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ Có thời hạn 17/11/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 08/05/2018 Hoàn thành chậm
3121 Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý Phòng Nội vụ Có thời hạn 19/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 08/05/2018 Hoàn thành chậm
3122 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ Phòng Nội vụ Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3123 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-UBND của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước Phòng Nội vụ Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/05/2018 Hoàn thành chậm
3124 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3125 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục Phòng Nội vụ Có thời hạn 29/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3126 báo cáo kết quả việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Phòng Nội vụ Có thời hạn 14/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 20/04/2018 Hoàn thành chậm
3127 V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Phòng Nội vụ Có thời hạn 26/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành chậm
3128 báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII-phòng Nội vụ Phòng Nội vụ Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 12/04/2018 Hoàn thành chậm
3129 Kế hoạch tiếp nhận, bàn giao và trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B Phòng Nội vụ Có thời hạn 25/07/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3130 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Nội vụ Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3131 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
3132 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Dự án 513 Phòng Nội vụ Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3133 V/v thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng Phòng Nội vụ Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3134 cung cấp quy trình xử lý hồ sơ TTHC phục vụ số hóa vào phần mềm một cửa điện tử Phòng Nội vụ Có thời hạn 09/04/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3135 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3136 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3137 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành chậm
3138 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
3139 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 Phòng Nội vụ Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3140 Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2018 Phòng Nội vụ Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3141 Về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 09/11/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 23/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
3142 V/v báo cáo tổng kết đánh giá thi hành Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức Phòng Nội vụ Có thời hạn 05/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/02/2018 Hoàn thành chậm
3143 Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 20/02/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/02/2018 Hoàn thành chậm
3144 triển khai một số nội dung liên quan đến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Phòng Nội vụ Có thời hạn 07/02/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 02/02/2018 Hoàn thành chậm
3145 xử lý kiến nghị, đề xuất nêu tại báo cáo BCĐ xây dựng cơ sở huyện Phòng Nội vụ Không thời hạn Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
3146 cho ý kiến đối với việc xây dựng công trình: NPĐ Thâm Khê, xã Hải Khê Phòng Nội vụ Có thời hạn 05/02/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 30/01/2018 Hoàn thành chậm
3147 Báo cáo cải cách hành chính huyện Hải Lăng Quý I/2018 Phòng Nội vụ Có thời hạn 09/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
3148 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3149 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Viết Dân Phòng Nội vụ Có thời hạn 10/08/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 03/08/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3150 Kết luận của Đ/c Lê Đức Thịnh-PCT UBND huyện tại cuộc họp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020 Phòng Nội vụ Có thời hạn 30/06/2020 Bùi Khánh Thùy Nguyễn Vĩnh Quyền 27/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3151 chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2018 bằng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC Phòng Nội vụ Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3152 chuyển đơn của công dân- Nguyễn Ngọc Chiêm, hội chủ Làng Xuân Viên, Hải Dương Phòng Nội vụ Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 29/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3153 đề xuất xây dựng phương án quản lý, sử dụng tổng thể để thực hiện các dự án di dân tự do Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/08/2020 Bùi Khánh Thùy Nguyễn Vĩnh Quyền 07/07/2020 Hoàn thành đúng hạn
3154 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
3155 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
3156 V/v Báo cáo tổng kết Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 (CV không gửi bản giấy nhờ các đơn vị nhận trên đường truyền mạng) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/07/2020 Bùi Khánh Thùy Nguyễn Vĩnh Quyền 12/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
3157 rà soát đẩy nhanh tiến độ một số nhiệm vụ lĩnh vực nông nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/05/2020 Bùi Khánh Thùy Nguyễn Vĩnh Quyền 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
3158 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
3159 V/v xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/05/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 17/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3160 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3161 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3162 V/v báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2017-2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 27/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3163 V/v tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc sử dụng vốn NSTW hỗ trợ thực hiện các dự án gia cố hệ thống đê điều xung yếu giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/03/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 27/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3164 tham gia báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 20216-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/03/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 20/02/2020 Hoàn thành chậm
3165 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 19/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3166 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3167 Về việc báo cáo thành lập các tổ chức thủy lợi cơ sở (CV không gửi bản giấy nhờ các đơn vị nhận trên đường truyền mạng) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2020 Bùi Khánh Thùy Nguyễn Vĩnh Quyền 10/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3168 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3169 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 29/1/2020) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3170 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 26/1/2020) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3171 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3172 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3173 xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chị thị số 50-CT/TW Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 10/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3174 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3175 tham mưu giải quyết kiến nghị cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/12/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 06/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3176 tham mưu giải quyết các kiến nghị,đề xuất tại Báo cáo của BCĐ XDCS huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/12/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
3177 khẩn trương thực hiện Thông báo kết luận số 443/TB-UBND ngày 08/10/2019 của UBND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/11/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 09/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
3178 chuyển đơn của công dân Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/11/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 04/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
3179 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3180 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3181 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3182 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
3183 Giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, khóa 7 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3184 V/v báo cáo kết quả triển khai IUU và triển khai một số nội dung trọng tâm về chống khai thác (CV không gửi bản giấy nhờ các đơn vị nhận trên đường truyền mạng) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 21/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3185 V/v báo cáo diện tích và hoàn thiện hồ sơ cây trồng bị thiệt hại do hạn hán vụ Hè Thu 2019 (CV không gửi bản giấy nhờ các đơn vị nhận trên đường truyền mạng) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 21/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3186 Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 15/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3187 Tham mưu báo cáo theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3188 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3189 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
3190 Rà soát hiện trạng và đề xuất phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn đến năm 2030 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/07/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 13/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
3191 v/v hoàn thiện lại PÁ sử dụng đất PT cây ăn quả tại vùng Khe Khế, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/06/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 12/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
3192 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
3193 Hỏa tốc: V/v báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 28/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3194 V/v báo cáo kết quả thực hiện QĐ 22/2015/QĐ-UBND Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3195 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3196 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3197 V/v đăng ký diện tích tham gia nhân rộng mô hình CSA thuộc hợp phần 3 dự án WB7 Quảng Trị vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2019 (Văn bản không gửi bản giấy nhờ các đơn vị nhận trên đường truyền mạng) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3198 V/v thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3199 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 29/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3200 tham mưu kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3201 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3202 tham mưu văn bản thực hiện chính sách phát triển cây con chủ lực giai đoạn 2019-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/03/2019 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3203 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3204 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3205 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3206 V/v báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/03/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Quang Hải 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3207 đăng ký nhu cầu hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 22/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3208 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3209 báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3210 phân loại đánh giá và đăng ký xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3211 HỎA TỐC báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (đề nghị cập nhật đầy đủ báo cáo theo yêu cầu trước khi bấm nút hoàn thành) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3212 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3213 đăng ký kế hoạch bố trí dân cư năm 2019 chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 13/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3214 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3215 V/v báo cáo thực hiện Chương trình KCH kênh mương đến năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 21/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3216 V/v triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3217 V/v tham gia ý kiến dự thảo quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3218 báo cáo tình hình tài chính nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ của HTX ngừng hoạt động Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3219 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3220 xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3221 V/v góp ý dự thảo quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3222 lấy ý kiến dự thảo quy hoạch ngành nghề nông thôn và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2025 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 20/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3223 V/v Tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3224 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3225 V/v tổng kết đề án "phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản" Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3226 xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3227 V/v góp ý xây dựng Dự thảo văn bản QPPL Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 06/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3228 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3229 chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3230 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3231 Kế hoạch tổ chức phát động phong trào ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 23/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3232 rà soát, xử lý dứt điểm HTX nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động thời gian dài Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 22/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3233 V/v Góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế đội, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 14/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3234 V/v báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT và QĐ 22/2015/QĐ-UBND Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 14/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3235 HỎA TỐC xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3236 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3237 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3238 V/v báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hóa nông nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3239 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3240 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3241 V/v tham gia ý kiến về điều chỉnh thiết kế mẫu và định mức hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3242 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3243 báo cáo kết quả hoạt động kinh tế tập thể năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3244 V/v phối hợp, cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Đề án liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 25/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3245 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3246 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3247 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3248 V/v báo cáo tình hình thực hiện phương án sản xuất năm 2018, cung cấp số liệu phục vụ xây dựng phương án sản xuất năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3249 báo cáo tình hình thực hiện vốn Chương trình MTQG giảm nghèo Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2018 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quốc Hảo 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3250 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3251 tham gia ý kiến dự thảo văn bản-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 21/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3252 báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3253 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3254 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3255 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3256 V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh QT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3257 V/v Báo cáo số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3258 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3259 báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ 7 khóa VII của HĐND tỉnh- NNPTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 27/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3260 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3261 triển khai nhiệm vụ giảm nghèo 6 tháng cuối năm 2018, xây dựng KH giảm nghèo 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/08/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3262 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3263 giải quyết đơn của công dân Văn Xuân An Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 19/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
3264 báo cáo giải trình ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7-HĐND huyện (gửi lại) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 17/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
3265 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
3266 rà soát, tổng hợp danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp đề xuất nâng cấp, sửa chữa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/07/2018 Hoàn thành chậm
3267 rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn về phân bón và thuốc BVTV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
3268 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về Tổ hợp tác. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
3269 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
3270 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3271 góp ý ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3272 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3273 Hoàn thành công tác quy hoạch, thiết kế, triển khai kế hoạch trồng cam tại Khe Khế, Hải Phú Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3274 V/v cung cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3275 V/v báo cáo số liệu thống kê ngành Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3276 cung cấp số liệu báo cáo sơ kết 5 năm Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/06/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3277 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3278 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3279 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3280 tham mưu xây dựng Đề án trình kỳ họp thứ 7-HĐND huyện khóa V-NN-PTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 22/05/2018 Lê Văn Hiếu Nguyễn Quang Hải 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3281 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/05/2018 Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3282 Tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/05/2018 Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3283 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-UBND của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3284 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/05/2018 Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3285 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3286 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3287 Chỉ thị số 03/CT-UBND v/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/05/2018 Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3288 báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII-phòng NN-PTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3289 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Lê Văn Hiếu Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3290 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3291 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3292 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3293 V/v sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3294 giải quyết đơn của công dân- Phan Thị Tân, Mai Văn Thành, Phan Văn Cừ, xã Hải An Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3295 tham mưu Kế hoạch V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3296 V/v báo cáo tình hình thực hiện tích tụ ruộng đất và cơ giới hóa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3297 tham mưu báo cáo hoán đổi diện tích đất lâm nghiệp tại vùng khe khế, xã Hải Phú Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3298 tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3299 Tham mưu báo cáo tình hình nuôi tôm nước lợ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/04/2018 Tổng hợp Phan Lê Thùy Dung 29/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3300 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3301 Tham mưu v/v góp ý dự thảo đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2021 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 04/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3302 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3303 Về việc báo cáo phân loại, kê khai tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/03/2018 Lê Văn Hiếu Lê Văn Hiếu 07/03/2018 Hoàn thành chậm
3304 trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa V Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 25/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3305 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành chậm
3306 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
3307 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/03/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 02/03/2018 Hoàn thành chậm
3308 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3309 Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/02/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/02/2018 Hoàn thành chậm
3310 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3311 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
3312 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành chậm
3313 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
3314 Vv đề nghị báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng,chống mại dâm giai đoạn 2016 -2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/05/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 26/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3315 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3316 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3317 tham gia báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 20216-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 01/03/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 20/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3318 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành chậm
3319 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3320 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 29/1/2020) Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 29/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
3321 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 26/1/2020) Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 26/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
3322 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3323 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3324 tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Thị Trinh Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 27/11/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/11/2019 Hoàn thành chậm
3325 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3326 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3327 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3328 đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho LĐNT vùng biển năm 2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 25/09/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 19/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
3329 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 30/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 18/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
3330 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
3331 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Nguyễn Thị Phụ Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 30/08/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3332 Tham mưu báo cáo theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/08/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3333 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Văn Chí, Lê Thanh Tuyên Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 17/08/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3334 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3335 Tham mưu xây dựng Báo cáo làm việc với Đoàn Giám sát LĐLĐ tỉnh Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 13/08/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 08/08/2019 Hoàn thành chậm
3336 Vv đề nghị báo cáo kết quả thực hiện đề án trợ giúp người khuyết tật Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 30/08/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 19/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
3337 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
3338 Tham mưu giải quyết đơn công dân Nguyễn Diềm Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 22/06/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 17/06/2019 Hoàn thành chậm
3339 Vv báo cáo kết quả hỗ trợ ĐTNN,hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/12/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 13/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
3340 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
3341 Chuyển đơn của công dân Lê Thị Bê Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 01/06/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3342 Vv rút kinh nghiệm,tự rà soát,chấn chỉnh những hạn chế,thiếu sót trong việc thực hiện các quy định pháp luật về trợ giúp xã hội Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 27/05/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 10/05/2019 Hoàn thành chậm
3343 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3344 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Đoàn Đăng Sơn Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 05/05/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/04/2019 Hoàn thành chậm
3345 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3346 Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 25/11/2019 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3347 Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 25/11/2019 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3348 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 29/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3349 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3350 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3351 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
3352 Chuẩn bị nội dung báo cáo làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Lao động - TBXH về lĩnh vực Bảo trợ xã hội Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 09/03/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 27/02/2019 Hoàn thành chậm
3353 VV báo cáo đánh giá thực hiện mục tiêu quốc gia BĐG năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 03/03/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 22/02/2019 Hoàn thành chậm
3354 Vv báo cáo,đề xuất giải pháp giảm nghèo đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách NCC hộ nghèo phát sinh,hộ tái nghèo Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 05/03/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 22/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3355 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3356 HỎA TỐC báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (đề nghị cập nhật đầy đủ báo cáo theo yêu cầu trước khi bấm nút hoàn thành) Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 09/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3357 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
3358 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3359 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3360 V/v Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 10/01/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 04/01/2019 Hoàn thành chậm
3361 xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ,CT về các lĩnh vực khoa giáo năm 2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/05/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3362 Vv tham gia ý kiến văn bản quy phạm pháp luật đối với dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng,cấp Phó các cơ quan,đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng LĐ-TB_XH thuộc UBND cấp huyện Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 22/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3363 v/v Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 28/12/2018 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 20/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3364 trợ giúp xã hội trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3365 xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 31/12/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 17/12/2018 Hoàn thành chậm
3366 Vv đề nghị báo cáo kết quả rà soát chính thức hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 29/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 16/12/2018 Hoàn thành chậm
3367 Vv tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 20/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 16/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3368 tham mưu xây dựng báo cáo tình hình thực hiện đề án đào tạo nghề LĐNT năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 27/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 14/12/2018 Hoàn thành chậm
3369 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3370 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ ĐTNN cho người học thuộc hộ gia đình có cá nhân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển đợt 1 năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 29/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3371 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
3372 chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 07/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3373 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3374 V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo NQ số 63/NQ-CP Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 09/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 27/11/2018 Hoàn thành chậm
3375 chuyển đơn của công dân Trần Thoại Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 10/12/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 26/11/2018 Hoàn thành chậm
3376 HỎA TỐC xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 25/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành chậm
3377 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3378 HỎA TỐC tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết hội nghị TW 7 (khóa XII) Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 12/11/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3379 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3380 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3381 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3382 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3383 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 10/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành chậm
3384 Vv báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng VH-XH ASEAN năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 09/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3385 Vv báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 09/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3386 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3387 v/v giải quyết đơn của công dân ông (Lê Xuân Hòa) Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 28/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3388 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3389 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 13/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3390 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3391 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3392 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3393 tham mưu tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng tiêu chí thứ tự ưu tiên các đối tượng được mua, thuê mua, vay vốn xây dựng nhà ở xã hội Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 14/08/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3394 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3395 triển khai nhiệm vụ giảm nghèo 6 tháng cuối năm 2018, xây dựng KH giảm nghèo 2019 Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3396 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3397 chuyển đơn của công dân Đào Thị Lũy Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 10/08/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3398 chuyển đơn của công dân Mai Thị Phượng Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 30/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 19/07/2018 Hoàn thành chậm
3399 báo cáo giải trình ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7-HĐND huyện (gửi lại) Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 17/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
3400 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
3401 Vv đề nghị tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện NQTW 7 về cải cách chính sách BHXH Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 10/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
3402 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
3403 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành chậm
3404 xây dựng báo cáo làm việc với Đoàn giám sát HĐND huyện về chính sách BHYT Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/06/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/06/2018 Hoàn thành chậm
3405 đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3406 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3407 Tham mưu BTV Huyện ủy Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 20/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành chậm
3408 Vv Đánh giá giữa kỳ tiểu dự án 2,3,4 của dự án 1 xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 -2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 10/07/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành chậm
3409 V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 11/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 04/06/2018 Hoàn thành chậm
3410 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành chậm
3411 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3412 V/v rà soát, tập trung thực hiện dứt điểm việc hỗ trợ người có công về nhà ở Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 30/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 11/05/2018 Hoàn thành chậm
3413 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3414 báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 53-CTHĐ/TU ngày 13/11/2012 của Tỉnh ủy Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 01/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3415 chuyển đơn của công dân Lê Thị Ngọc Thái, Đà Nẵng Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 25/05/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 10/05/2018 Hoàn thành chậm
3416 Vv đề nghị báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động số 53-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 05/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 20/04/2018 Hoàn thành chậm
3417 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3418 Vv đề nghị góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 27/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3419 giải quyết đơn của công dân Phan Đình Cần, xã Hải Thượng Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3420 Báo cáo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3421 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
3422 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3423 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành chậm
3424 cung cấp quy trình xử lý hồ sơ TTHC phục vụ số hóa vào phần mềm một cửa điện tử Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 09/04/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3425 báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II lĩnh vực VH-XH Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 06/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 02/04/2018 Hoàn thành chậm
3426 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3427 hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3428 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3429 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành chậm
3430 So sánh nhu cầu vay vốn giảm nghèo trong KH 2018 với đánh giá của NHCS Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 26/03/2018 Lê Hữu Phước Lê Hữu Phước 13/03/2018 Hoàn thành chậm
3431 Vv Tổ chức thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Nguyễn Quang Hải Nguyễn Quang Hải 11/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3432 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
3433 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3434 giải quyết đơn của công dân xã Hải Quy Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 08/03/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 01/03/2018 Hoàn thành chậm
3435 Kế hoạch sử dụng quỹ ĐOĐN và Quỹ BTTE; Tham mưu quyết định dự án mục tiêu giảm nghèo bền vững tại 4 xã Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 02/03/2018 Lê Hữu Phước Lê Hữu Phước 23/02/2018 Hoàn thành chậm
3436 Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 20/02/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/02/2018 Hoàn thành chậm
3437 chuyển đơn của công dân Dương Thị Bốn, xã Hải Chánh Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 25/01/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
3438 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Lao động TBXH Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3439 triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong Phòng Lao động TBXH Không thời hạn Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 30/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3440 HỎA TỐC Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 07/08/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 03/08/2020 Hoàn thành đúng hạn
3441 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
3442 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
3443 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
3444 Kết luận của Đ/c Lê Đức Thịnh- PCT UBND huyện tại buổi làm việc với phòng KT-HT, Trung tâm PTCCN-KC huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/06/2020 Lê Anh Sơn Nguyễn Vĩnh Quyền 06/04/2020 Hoàn thành chậm
3445 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3446 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3447 tham mưu báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 50-CT/TW Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 03/03/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 21/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3448 tham mưu báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 20/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3449 tham mưu đề xuất giải quyết đề nghị của công ty CP Xăng dầu dầu khí Thừa Thiên Huế Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 20/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3450 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3451 tham mưu đề xuất xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 29/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3452 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 24/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 14/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3453 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
3454 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh giai đoạn 2016-2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 18/02/2020 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3455 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 29/1/2020) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 29/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3456 báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (báo cáo ngày 26/1/2020) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 26/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3457 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Vĩnh Quyền 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3458 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3459 xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chị thị số 50-CT/TW Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/01/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 10/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3460 xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ, CT về các lĩnh vực khoa giáo năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/01/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 07/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3461 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3462 tham mưu giải quyết kiến nghị cử tri Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/12/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 06/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3463 tham mưu báo cáo tình hình xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 07/12/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3464 tham mưu giải quyết các kiến nghị,đề xuất tại Báo cáo của BCĐ XDCS huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
3465 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 11/11/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 05/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
3466 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3467 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3468 tham mưu giải quyết đơn của công dân Phan Khắc Trung Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/11/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3469 V/v đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH_CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/11/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 10/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3470 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3471 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
3472 Giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, khóa 7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3473 Tham mưu báo cáo theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3474 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3475 V/v tham gia dự thảo XDKH chuyên đề các giải pháp để bảo vệ hành lang đường bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/07/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 23/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
3476 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
3477 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
3478 V/v rà soát báo cáo thông tin về các chỉ tiêu thống kê HTKT và tình hình thực hiện quy hoạch HTKT đô thị, KCN, quản lý chất thải rắn Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/06/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 14/05/2019 Hoàn thành chậm
3479 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3480 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành chậm
3481 triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3482 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 29/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3483 tham mưu báo cáo phục vụ đoàn giám sát của HĐND huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 29/03/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3484 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 29/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3485 chuyển đơn của công dân Hoàng Thạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/03/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3486 Kết luận của PCT UBND huyện Nguyễn Giáp tại cuộc họp về kế hoạch xây dựng quầy giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của huyện tại chợ thị trấn Hải Lăng và chợ Diên Sanh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/03/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Phan Lê Thùy Dung 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3487 V/v báo cáo tình hình đầu tư và xây dựng trên địa bàn Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/03/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Phan Lê Thùy Dung 14/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3488 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3489 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
3490 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành chậm
3491 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 08/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 25/02/2019 Hoàn thành chậm
3492 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành chậm
3493 Hỏa tốc V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 01/02/2019 Hoàn thành chậm
3494 HỎA TỐC báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (đề nghị cập nhật đầy đủ báo cáo theo yêu cầu trước khi bấm nút hoàn thành) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 09/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 30/01/2019 Hoàn thành chậm
3495 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
3496 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành chậm
3497 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành chậm
3498 V/v báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 26/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 20/12/2018 Hoàn thành chậm
3499 tham mưu ý kiến thẩm định DAĐT: Khu dịch vụ và sản xuất rượu gạo Kim Long Giao Quảng Trị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 21/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 17/12/2018 Hoàn thành chậm
3500 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành chậm
3501 V/v tham gia góp ý dự thảo chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 23/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 12/12/2018 Hoàn thành chậm
3502 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thuyết minh Dự án: "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 17/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 12/12/2018 Hoàn thành chậm
3503 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 19/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 11/12/2018 Hoàn thành chậm
3504 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3505 chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 07/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/12/2018 Hoàn thành chậm
3506 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3507 V/v Chuẩn xác và đề xuất bổ sung danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh, thuộc dự án LRAMP Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3508 V/v báo cáo tổng kết thi hành Luật bảo vệ quyền lợi NTD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 26/11/2018 Hoàn thành chậm
3509 V/v báo cáo tình hình giải ngân và rà soát danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 22/11/2018 Hoàn thành chậm
3510 V/v tăng cường công tác quản lý và báo cáo tình hình chất lượng công trình sử dụng gạch xây không nung Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 20/11/2018 Hoàn thành chậm
3511 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình năm doanh nghiệp Quảng Trị 2018. Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 04/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3512 V/v báo cáo tình hình công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 15/11/2018 Hoàn thành chậm
3513 báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của các TC-HTV Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 15/11/2018 Hoàn thành chậm
3514 V/v góp ý dự thảo quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến 2035 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 09/11/2018 Hoàn thành chậm
3515 V/v góp ý kế hoạch chuyển đổi áp dụng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3516 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3517 chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2018 bằng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3518 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3519 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3520 V/v cung cáp thông tin phục vụ công tác báo cáo thống kê cơ sở về KH_CN năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3521 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành chậm
3522 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành chậm
3523 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành chậm
3524 báo cáo duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động các cơ quan HCNN năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 22/10/2018 Hoàn thành chậm
3525 thực hiện QCPH QLNN về xử lý CTXD vi phạm hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp (báo cáo 6 tháng 2019) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/06/2019 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3526 thực hiện QCPH QLNN về xử lý CTXD vi phạm hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/12/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/10/2018 Hoàn thành chậm
3527 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành chậm
3528 V/v rà soát danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/09/2018 Hoàn thành chậm
3529 V/v góp ý dự thảo, thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành chậm
3530 tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện CTHĐ 131 của BTV Tỉnh ủy Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3531 báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung, gạch không nung trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 06/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 28/09/2018 Hoàn thành chậm
3532 dự án cửa hàng xăng dầu Hải Sơn của công ty TNHH Thiên An Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/10/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 28/09/2018 Hoàn thành chậm
3533 V/v rà soát, báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị , hoạt động xây dựng đảm bảo trật tự an toàn giao thông Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/09/2018 Hoàn thành chậm
3534 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
3535 thực hiện công tác xử lý vi phạm, quản lý đường bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3536 Công tác quản lý Quy hoạch Đô thị La Vang Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3537 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 13/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3538 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3539 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3540 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
3541 báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ 7 khóa VII của HĐND tỉnh- KTHT Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 27/08/2018 Hoàn thành chậm
3542 triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 08/08/2018 Hoàn thành chậm
3543 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
3544 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
3545 triển khai thực hiện Quyết định số 1724/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/08/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 05/08/2018 Hoàn thành chậm
3546 Tham mưu báo cáo rà soát, bổ sung định mức xây dựng công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 27/08/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 26/07/2018 Hoàn thành chậm
3547 báo cáo giải trình ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7-HĐND huyện (gửi lại) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 17/07/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
3548 V/v cung cấp thông tin về danh sách cán bộ đầu mối phụ trách các Đề án nhà ở xã hội theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg. số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/07/2018 Hoàn thành chậm
3549 V/v góp ý dự thảo quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 19/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/07/2018 Hoàn thành chậm
3550 tham mưu Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quang Hải 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
3551 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
3552 tham mưu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của Doanh nghiệp trên địa bàn Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 12/07/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 06/07/2018 Hoàn thành chậm
3553 xây dựng đơn giá nhân công để tính thuế xây dựng cơ bản tư nhân Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/07/2018 Hoàn thành chậm
3554 Về việc rà soát bất cập hê thống định mức công tác duy trì dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/07/2018 Hoàn thành chậm
3555 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
3556 V/v tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
3557 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành chậm
3558 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018 của BCĐ bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/06/2018 Hoàn thành chậm
3559 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành chậm
3560 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện và làng nghề tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và giai đoạn năm 2025 đến năm 2030 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành chậm
3561 Hoàn thành Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CN, TTCN, TM-DV huyện đến năm 2020, định hướng đến 2030 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành chậm
3562 Tham mưu BTV Huyện ủy Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của doang nghiệp Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/06/2018 Hoàn thành chậm
3563 V/v báo cáo tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành chậm
3564 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành chậm
3565 v/v Đề nghị báo cáo phục vụ công tác BDTX năm 2017 phục vụ kiểm toán xác minh độc lập bộ chỉ số giải ngân DA LRAMp Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành chậm
3566 V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành chậm
3567 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành chậm
3568 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành chậm
3569 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành chậm
3570 tăng cường công tác phối chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quang Hải 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3571 tham mưu quy định về công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 01/06/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quang Hải 18/05/2018 Hoàn thành chậm
3572 tham mưu xây dựng Đề án trình kỳ họp thứ 7-HĐND huyện khóa V- KT-HT Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 22/05/2018 Lê Văn Hiếu Nguyễn Quang Hải 09/05/2018 Hoàn thành chậm
3573 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-UBND của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/05/2018 Hoàn thành chậm
3574 V/v đăng ký hỗ trợ xây dựng website TMĐT cho các doanh nghiệp, đơn vị năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/05/2018 Hoàn thành chậm
3575 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành chậm
3576 V/v tham gia ý kiến dự thảo quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và TT BĐS Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 24/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành chậm
3577 V/v Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3578 V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 19/04/2018 Hoàn thành chậm
3579 chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị trực báo Quý I/2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/04/2018 Hoàn thành chậm
3580 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
3581 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
3582 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành chậm
3583 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/03/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/03/2018 Hoàn thành chậm
3584 V/v báo cáo tình hình quản lý đầu tư phát triển nhà ở công vụ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/04/2018 Hoàn thành chậm
3585 cung cấp quy trình xử lý hồ sơ TTHC phục vụ số hóa vào phần mềm một cửa điện tử Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 09/04/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 03/04/2018 Hoàn thành chậm
3586 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành chậm
3587 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành chậm
3588 giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa V Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 06/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 25/03/2018 Hoàn thành chậm
3589 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 28/03/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 15/03/2018 Hoàn thành chậm
3590 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành chậm
3591 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
3592 V/v đăng ký làm việc bàn về công tác phối hợp phát triển ngành Công Thương trên địa bàn năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/03/2018 Nguyễn Quang Hải Nguyễn Quang Hải 09/03/2018 Hoàn thành chậm
3593 thực hiện kết luận tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3594 triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
3595 tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/03/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/03/2018 Hoàn thành chậm
3596 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành chậm
3597 Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/02/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/02/2018 Hoàn thành chậm
3598 chuyển đơn của công dân thôn Phú Hưng,xã Hải Phú về thi công đường Phú Lệ A Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Văn Ngọc Quốc Khánh Phan Lê Thùy Dung 03/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
3599 "HỎA TỐC"rà soát,thống kê danh sách phương tiện được giảm giá qua trạm BOT Quảng Trị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/01/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 26/01/2018 Hoàn thành chậm
3600 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3601 Kết luận của Đ/c Lê Đức Thịnh-PCT UBND huyện tại cuộc họp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Bùi Khánh Thùy Nguyễn Vĩnh Quyền 27/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3602 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Hoàn thành chậm
3603 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Hoàn thành chậm
3604 báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý I năm 2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 18/03/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3605 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 3/2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/03/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
3606 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Hoàn thành chậm
3607 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 2/2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/02/2020 Hoàn thành chậm
3608 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 1/2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 20/01/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 15/01/2020 Hoàn thành chậm
3609 xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ, CT về các lĩnh vực khoa giáo năm 2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 01/10/2020 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 07/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
3610 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành chậm
3611 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
3612 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
3613 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành chậm
3614 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
3615 V/v hướng dẫn khai giảng năm học 2019 - 2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 10/09/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 20/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3616 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3617 V/v báo cáo thực trạng số lớp, số học sinh năm học 2019 - 2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 31/08/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3618 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành chậm
3619 xây dựng kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 05/07/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 25/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
3620 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành chậm
3621 Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 20/06/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 31/05/2019 Hoàn thành chậm
3622 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3623 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
3624 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 29/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/03/2019 Hoàn thành chậm
3625 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 18/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3626 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3627 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3628 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành chậm
3629 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
3630 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/01/2019 Hoàn thành chậm
3631 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành chậm
3632 xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ,CT về các lĩnh vực khoa giáo năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/04/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Quang Hải 25/12/2018 Hoàn thành chậm
3633 xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 31/12/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 17/12/2018 Hoàn thành chậm
3634 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành chậm
3635 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
3636 chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 07/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 03/12/2018 Hoàn thành chậm
3637 báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV và báo cáo năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 18/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
3638 HỎA TỐC xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3639 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3640 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3641 đề xuất nội dung đăng ký CTCT năm 2019 của BTV Huyện ủy Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 12/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3642 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 17/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3643 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành chậm
3644 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3645 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành chậm
3646 đôn đốc thực hiện hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng cuối năm 2018 và kế hoạch 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 10/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành chậm
3647 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 645/KH-UBND của UBND huyện Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 05/11/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 29/10/2018 Hoàn thành chậm
3648 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3649 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
3650 báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 20/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/09/2018 Hoàn thành chậm
3651 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 13/09/2018 Tổng hợp 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3652 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3653 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 18/09/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3654 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
3655 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
3656 triển khai nhiệm vụ giảm nghèo 6 tháng cuối năm 2018, xây dựng KH giảm nghèo 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 20/08/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
3657 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành chậm
3658 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
3659 V/v sơ kết 3 năm thực hiện Đề án: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 30/10/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 05/07/2018 Hoàn thành chậm
3660 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
3661 Về việc chuẩn bị thanh tra chuyên đề việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp tại các trường học Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 13/07/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
3662 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành chậm
3663 giải quyết những tồn tại sau đợt kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2017-2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/08/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 21/06/2018 Hoàn thành chậm
3664 báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 18/06/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 12/06/2018 Hoàn thành chậm
3665 BC Tổng kết 10 thực hiện NQ 27 của BCH TW (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH" Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3666 V/v báo cáo công tác tiếp nhận, hỗ trợ gạo Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 10/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 04/06/2018 Hoàn thành chậm
3667 báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, báo cáo giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 12/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 01/06/2018 Hoàn thành chậm
3668 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành chậm
3669 tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về các lĩnh vực khoa giáo năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 25/05/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3670 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành chậm
3671 tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các NQ,CT của Trung ương,của Tỉnh ủy Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 01/06/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3672 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3673 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3674 "KHẨN" báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 10/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/04/2018 Hoàn thành chậm
3675 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
3676 báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II lĩnh vực VH-XH Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 06/04/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3677 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 05/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 28/03/2018 Hoàn thành chậm
3678 tham gia dự thảo Chương trình công tác trọng tâm nông thôn mới năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 02/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/03/2018 Hoàn thành chậm
3679 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 18/03/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 13/03/2018 Hoàn thành chậm
3680 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
3681 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 31/05/2018 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 02/03/2018 Hoàn thành chậm
3682 Chuẩn bị kiểm tra các trường xây dựng chuẩn Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 26/02/2018 Lê Hữu Phước Lê Hữu Phước 23/02/2018 Hoàn thành chậm
3683 V/v Rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 05/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 02/02/2018 Hoàn thành chậm
3684 Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh 2017-2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 01/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 26/01/2018 Hoàn thành chậm
3685 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3686 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3687 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3688 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
3689 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
3690 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 10/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/10/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3691 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 9/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/09/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
3692 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/08/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
3693 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 7/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
3694 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/06/2019 Phan Lê Thùy Dung 11/06/2019 Hoàn thành chậm
3695 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/05/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3696 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/04/2019 Hoàn thành chậm
3697 Báo cáo tình hình KT-XH định kỳ tháng 3/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3698 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I năm 2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 07/03/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3699 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 02/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/02/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3700 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành chậm
3701 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3702 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3703 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3704 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3705 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3706 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3707 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3708 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3709 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
3710 báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 20/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3711 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 20/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3712 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3713 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
3714 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3715 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Hoàn thành chậm
3716 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3717 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành chậm
3718 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3719 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3720 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
3721 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3722 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Hội Chử thập đỏ Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
3723 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 8/2020 Ban Dự án ĐTXD và PTQĐ Có thời hạn 15/08/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 12/08/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
3724 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 6/2020 Ban Dự án ĐTXD và PTQĐ Có thời hạn 15/06/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3725 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 5/2020 Ban Dự án ĐTXD và PTQĐ Có thời hạn 15/05/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3726 Kết luận của Đ/c Nguyễn Giáp- PCT UBND huyện tại cuộc họp xử lý các vướng mắc trong công tác GPMB dự án Nhà máy chế biến nông sản hữu cơ Đại Nam-Ong Biển và Khu dân cư xã Hải Trường Ban Dự án ĐTXD và PTQĐ Có thời hạn 15/04/2020 Bùi Khánh Thùy Phan Lê Thùy Dung 01/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3727 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 4/2020 Ban Dự án ĐTXD và PTQĐ Có thời hạn 15/04/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3728 khẩn trương rà soát hoàn chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Ban Dự án ĐTXD và PTQĐ Có thời hạn 25/02/2020 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 18/02/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3729 yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 25/03/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 21/03/2020 Hoàn thành chậm
3730 chuyển đơn của công dân Văn Thị Hiệp Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 11/11/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 05/11/2019 Hoàn thành chậm
3731 xây dựng báo cáo rà soát cam kết với BTV tỉnh ủy Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 08/11/2019 Phạm Rừng Thông Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
3732 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và xây dựng KH năm 2020 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 06/11/2019 Nguyễn Vĩnh Quyền 30/10/2019 Hoàn thành chậm
3733 Giải quyết kiến nghị của công dân Trần Ngọc Tiến Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 31/10/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
3734 Giải quyết đơn của công dân Trần Quốc Thắng Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 30/09/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 24/09/2019 Hoàn thành chậm
3735 Tham mưu báo cáo theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/08/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 12/08/2019 Hoàn thành chậm
3736 Chuyển đơn của công dân Trần Văn Cúc Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 07/07/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 27/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
3737 Chuyển đơn của công dân Trần Quốc Thắng Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 31/05/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 22/05/2019 Hoàn thành chậm
3738 Tham mưu giải quyết đơn của công dân Phạm Thị Lan Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 20/05/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
3739 tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/04/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 29/03/2019 Hoàn thành chậm
3740 chuyển đơn của công dân Lê Thanh Sinh Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 30/03/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3741 tham mưu giải quyết đơn công dân Đoàn Phước Thí, Lê Văn Cừ, Võ Đức Thắng Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 30/03/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 20/03/2019 Hoàn thành chậm
3742 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 07/07/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 29/01/2019 Hoàn thành chậm
3743 chuyển đơn của công dân Nguyễn Thị Cừ Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 01/02/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/01/2019 Hoàn thành chậm
3744 HỎA TỐC đăng ký nội dụng ký cam kết năm 2019 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 28/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 24/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
3745 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 01/2019 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/01/2019 Hoàn thành chậm
3746 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 12/2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
3747 giải quyết kiến nghị của công dân Hoàng Thị Khuynh Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 20/12/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 06/12/2018 Hoàn thành chậm
3748 đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/12/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/12/2018 Hoàn thành chậm
3749 đăng ký chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND huyện Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 19/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 09/11/2018 Hoàn thành chậm
3750 xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Lăng Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 16/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3751 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 11/2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
3752 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 20/11/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3753 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 10/2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/10/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 04/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
3754 HỎA TỐC tham gia dự thảo văn bản Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 25/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 20/09/2018 Hoàn thành chậm
3755 báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết năm 2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 13/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3756 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 9/2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/09/2018 Hoàn thành chậm
3757 báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 10/09/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 05/09/2018 Hoàn thành chậm
3758 báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ 7 khóa VII của HĐND tỉnh- BDA Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 10/09/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 27/08/2018 Hoàn thành chậm
3759 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng 2014-2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 30/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3760 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 8/2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/08/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
3761 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập KH đầu tư công năm 2019 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 02/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Hoàn thành chậm
3762 chuyển đơn của công dân Phạm Văn Thông Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 29/06/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 25/06/2018 Hoàn thành chậm
3763 báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 30/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
3764 chuyển đơn của công dân Trần Văn Đinh, xã Hải Thọ Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 25/06/2018 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 12/06/2018 Hoàn thành chậm
3765 đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 20/06/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 08/06/2018 Hoàn thành chậm
3766 đề xuất chỉnh sửa Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 31/05/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3767 "HỎA TỐC" báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 25/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3768 báo cáo tiến độ lập quy hoạch đầu tư hạ tầng trên khu đất đấu giá Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 16/05/2018 Lê Văn Hiếu Nguyễn Quang Hải 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3769 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 5/2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/05/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
3770 chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị trực báo Quý I/2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
3771 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 4/2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/04/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
3772 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6 tháng năm 2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/06/2018 Phạm Rừng Thông Phan Lê Thùy Dung 10/04/2018 Hoàn thành chậm
3773 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 28/03/2018 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 15/03/2018 Hoàn thành chậm
3774 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Quốc Hảo Nguyễn Quốc Hảo 10/03/2018 Hoàn thành chậm
3775 Tham mưu trả lời đơn công dân Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 30/07/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 29/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3776 Tham mưu giải quyết đơn của ông Phạm Thành Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/07/2020 Văn Ngọc Quốc Khánh Nguyễn Vĩnh Quyền 03/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3777 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, KT-XH định kỳ tháng 12/2019 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 16/12/2019 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 10/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
3778 tham mưu giải quyết các kiến nghị,đề xuất tại Báo cáo của BCĐ XDCS huyện Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 05/12/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 28/11/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
3779 giải quyết đơn của công dân Lê Thành Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 31/10/2019 Văn Ngọc Quốc Khánh Văn Ngọc Quốc Khánh 23/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
3780 Kết luận của đồng chí Nguyễn Giáp, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về triển khai công tác GPMB khu vực đường Thanh Niên và Khe Chè Thượng, TT Hải Lăng Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/10/2019 Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Vĩnh Quyền 25/09/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
3781 V/v báo cáo tình hình thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018. Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 20/01/2019 Phan Lê Thùy Dung Nguyễn Quang Hải 05/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
3782 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH định kỳ tháng 7/2018 Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 11/07/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
3783 V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018. Ban Dự án ĐTXD Có thời hạn 09/07/2018 Phan Lê Thùy Dung Phan Lê Thùy Dung 27/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây